Vous etes iciNyctibius griseus

Nyctibius griseus


Ibijau gris

Common Potoo

Nyctibius griseus
©Michel Giraud-Audine
- Adulte - et poussin
Nyctibius griseus
©Michel Giraud-Audine
- Adulte - et poussin
Nyctibius griseus
©Pascal Dubois
- Adulte
Nyctibius griseus
©Pascal Dubois
- Adulte
Nyctibius griseus
©Pascal Studer
- Adulte
Nyctibius griseus
©Pascal Studer
- Adulte
Nyctibius griseus
©Vincent Rufray
Savane de Trou poisson - Adulte - Avec un jeune
Nyctibius griseus
©Vincent Rufray
Montagne de Kaw - Adulte
Nyctibius griseus
©Antoine Baglan
Marais de Yiyi - Adulte probable
Nyctibius griseus
©Antoine Baglan
Marais de Yiyi - Adulte probable
Nyctibius griseus
©Guillaume Feuillet
Macouria - 08/2012
- Adulte
Nyctibius griseus
©Guillaume Feuillet
Macouria - 08/2012
- Adulte
Nyctibius griseus
©Guillaume Feuillet
Macouria - 08/2012
- Adulte
Nyctibius griseus
©Sylvain Uriot
Montagne de Kaw - 10/2013
- Juvénile
Nyctibius griseus
©Sylvain Uriot
Montagne de Kaw - 10/2013
- Juvénile
Nyctibius griseus
©Sylvain Uriot
Montagne de Kaw - 10/2013
- Adulte