Elanoides forficatus

Milan à queue fourchue

Swallow-tailed Kite