Photos

Butorides striata
Butorides striata
©Maxime Dechelle
Ixobrychus exilis
Ixobrychus exilis
©Maxime Dechelle
Egretta thula
Egretta thula
©Frédéric Royer
Discosura longicaudus
Discosura longicaudus
©Frédéric Royer